Informácie GDPR (www)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Web:

Zapísaný:

Tomáš Šamo

Nám. slobody 999, 093 01 Vranov n.T.

442 398 07

www.neweb.sk

Živnostenský register 790-11023

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko:

Telefón:

Mail:

Tomáš Šamo

0917 530 988

tomas.samo7@gmail.com

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba:

Telefón:

Mail:

Tomáš Šamo

0917 530 988

tomas.samo7@gmail.com

 1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
  • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.
 2. Zodpovedná osoba DPO:
  • zodpovedná osoba DPO nie je určená
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:
  • pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:
  • titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, predmet a text správy
 4. Účel spracúvania osobných údajov:
  • vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného z kontaktného formulára
 5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18
 6. Doba uchovávania osobných údajov:
  • do vybavenia požiadavky / do odvolania súhlasu
 7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
  • bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 8. Identifikácia príjemcu osobných údajov:
  • ---
 9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
  • osobné údaje sa neprenášajú
 10. Práva dotknutej osoby:
  • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
  • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 12. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:
  • zásady spracúvania osobných údajov
  • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
  • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
  • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
  • bezpečnosť spracúvania
 13. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.